tel. 24 262-20-29, kom. 509-92-11-36

biuro@atrium-plock.pl

Od marca 2015 nie sprzedasz mieszkania bez świadectwa energetycznego?

Od marca 2015 nie sprzedasz mieszkania bez świadectwa energetycznego?

Tags : 

W reklamie obowiązkowo

musi być świadectwo energetyczne

W marcu 2015 wchodzą w życie nowe przepisy, ponieważ Unia Europejska postanowiła wzmóc wysiłki w celu powszechnego wdrożenia obowiązku wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Dziś, w kilku krajach w tym w Polsce, konieczność zawierania transakcji „z udziałem” świadectwa energetycznego jest powszechnie ignorowana. Notariusze powszechnie, wręcz z własnej inicjatywy, wpisują w akty notarialne zadnia typu „nabywca zrzeka się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego”.

Zmiany od Marca 2015:

„Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.”

Taki zapis pojawia się w nowej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Mało tego!

Przewiduje się obowiązek  podawania w reklamie…

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub najmu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową. I ten obowiązek spoczywać będzie zarówno na właścicielach jak i na pośrednikach lub zarządcach!

Czy będzie możliwość uniknięcia tego obowiązku?

Nowa ustawa „niby” dość miękko (bo bez specjalnych kar za jego niedopełnienie) wprowadza obowiązek przekazywania świadectw nabywcom (w oryginale) lub najemcom (w kopii). Ale… zwróćmy uwaga na dwa poniższe ustępy wyróżnione czerwonym kolorem. Tak naprawdę, wraz z ustępem 3.,  dają one nabywcy/najemcy skuteczna możliwość domagania się dostarczenia lub sporządzenia świadectwa na rzecz zbywcy lub wynajmującego. A to w naszej opinii może przyczynić się do upowszechnienia zwyczaju wykonywania tych świadectw, ponieważ nie będzie możliwości skutecznego uchylenia się od tego obowiązku (wszystko będzie zależeć od dobrej woli nabywcy/najemcy.

„Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.
2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.
Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

 Zwróćmy uwagę na to, że ustawodawca używa sformułowań: zbywca a nie sprzedawca; nabywca a nie kupujący. Dzięki takim zwrotom znacząco wzrasta ilość transakcji objęta takim obowiązkiem bo przecież ze zbywcą i nabywcą mamy do czynienia np. przy umowie darowizny, a nie wyłącznie przy umowie sprzedaży..

Jak będzie realizował się obowiązek reklamowy?

Po pierwsze warto zauważyć, że w wielu krajach (np. Anglia, Francja) podstawowe informacje podawane w świadectwie charakterystyki energetycznej widnieją czy to w reklamie internetowej, czy to w nawet na ulotkach wywieszanych w witrynach biur. W ustawie mamy dość miękki zapis mówiący, że dane takie należy podawać, jeśli dla sprzedawanej nieruchomości zostało sporządzone świadectwo.

Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Czyli jeśli takiego świadectwa nie ma, to nie trzeba będzie go publikować.

Pozostaje do zastanowienia się jak potencjalni nabywcy będą reagowali np. na brak takiej informacji.  Czy będą przechodzili nad nim do porządku? A może wraz z upowszechnianiem się zwyczaju publikowania charakterystyki, będą właśnie preferować nieruchomości „nie wstydzące się” podawać te dane? Może w przypadku najmu nie będzie miało to większego znaczenia, ale przy sprzedaży…? Przecież dobrze wiemy, że klientów coraz bardziej interesują koszty utrzymania nabywanej nieruchomości.

No i nie zapominajmy o tym, że od kilku lat wszystkie nowe budynki obligatoryjnie miały wystawiane takie świadectwa. czyli teraz, kiedy po kilku latach trafia na rynek ich ogłaszanie będzie wymagało zamieszczanie takich zobowiązań.

Problem pośrednika w obrocie nieruchomościami:

Zastanówcie się Państwo, czy nie zacząć żądać od swoich klientów, zlecających sprzedaż nieruchomości innych niż „gołe grunty”, dostarczania świadectw energetycznych lub składania oświadczeń o ich braku.

Ustawa uchwalona 29 sierpnia 2014 roku wchodzi w życie sześć miesięcy po jej ogłoszeniu, czyli w marcu 2015

 

http://showself.pl/od-marca-2015-nie-sprzedasz-mieszkania-bez-swiadectwa-energetycznego/

(19260)