tel. 24 262-20-29, kom. 509-92-11-36

biuro@atrium-plock.pl

Oferta Komercyjna
3 946 000,00 zł
  • 1605 m²
  • Własność

Nieruchomość komercyjna o szerokim przeznaczeniu, blisko Płocka

Stróżewko 35/7

Lokalizacja – Nieruchomość zlokalizowana w Stróżewku gminie Radzanowo, powiecie płockim, województwie mazowieckim.

Nieruchomość doskonale powiązana komunikacyjnie z Płockiem, chociaż jej terytorium przebiega jedynie niewielki odcinek krajowej trasy międzyregionalnej nr 60 i dróg regionalnych nr 567 i 568.

Całą resztę stanowią drogi wojewódzkie i gminne.

Odległość od centrum Płocka 5 km zaś od PKN Orlen 7km, do obwodnicy 5km.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radzanowo nr XIII/85/2015 w sprawie zmiany studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanowo- teren działek znajduje się na obszarze na obszarze istniejącej zabudowy i przeznaczone do zagospodarownia w MPZP wg dominującej lub wyłacznej funkcji usługowej.

W skład prezentowanej nieruchomości wchodzą :

I– prawo własności zabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji grutnów jako działki numer 78/12 o powierzchni 3177 mkw. o regularnym prostokątnym kształcie o wymiarach 37×87

Działka zabudowana budynkiem o konstrukcji żelbetowo-murowanej, jednokondygnacyjny z antresolą w części frontowej, niepodpowniczony, wolnostojący o powierzchni użytkowej 1605,20 mkw. zabudowy 1554,03mkw. z rozpoczętą budową w 2010r. a zakończoną w 2011r.

Budynek o konstrukcji dwunawowej. Fundamenty i stropy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane dwuwarstwowe 24+12 cm z gazobetonu na zaprawie klejowej. Strop prefabrykowany Teriva. Słupy nośne konstrukcji żelbetowej, dach o konstukcji drewnianej pokryty blachą trapezową.

Wysokość obiektu 11m.

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie budynek przeznczony jako rodzinne centrum zabaw.

Obiekt wyposażony w następujące instalcje:

woda

kanalizacja sanitarna

energia elektryczna/ moc przyłączeniowa 86,6 KW

telekomunikacja

ogrzewanie- własna kotłowania gazowa

wentylacja grawitacyjna I mechaniczna

instalacja odgromowoa

hydrantowa wewnętrzna

informatyczna i dzwonkowa

oświetlenie awaryjne

system Gazex

instalacja alarmowa

II– prawo własności niezabudowanych działek gruntu oznaczone jako działki numer 78/10 o powierzchni 3382 mwk. o wymiarach 37x 93 z przecznaczniem na funkcję usługową oraz 78/7 o pow 686 mkw. jako działka “drogowa/ dojazdowa “

III-udział 3/10 niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 77/12 oraz 78/1 o łącznej powierzchni 1621mkw. będących w użytkowaniu wieczystym.

Działki z przeznaczeniem jako drogi dojazdowe o szerokości 8 m.

Atutami przedmiotowych nieruchomości sa niewątpliwie

bardzo dobry stan budynku

DWA wjazdy

solidnie zbudowany

Z uwagi na atrakcyjne położenie oraz charakter zabudowy, nieruchomość może zostać przeznaczona na cele produkcyjne zakładu, produkcyjno składowe, magazynowe, usługowe, logistykę

PARAMETRY TECHNICZNE

działka numer 78/12 o pow. 3177 mkw.

działka numer 78/10 o powierzchni 3382

działka 78/7 o pow. 686 mkw.

udział w działkach 77/12 oraz 78/1 o pow.1621mkw.

powierzchnia użytkowa1605,20 mkw.

rok budowy 2011

media

woda, energia elektryczna, kanalizacja,

Cena ofertowa 3 946 000 zł

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

A wide purpose hall, in the vicinity of Płock

Stróżewko 35/7

Location– The property located at Stróżewko, Radzanowo Commune, Płock District, Mazowieckie Province. Despite that only a small section of interregional domestic route number 60 and regional route number 567 and 568 run through the said property, it has a great access to major Płock arterials. The remaining part of the roads consists in provincial and commune infrastructure. Distance from the centre of Płock 5 km, and from PKN Orlen 7 km, to the bypass road 5 km. Pursuant to Radzanowo Commune Council Resolution XIII/85/2015 on the change to the study of the determinants and trends in Radzanowo Commune spatial development – the plots are located within an existing development area with a view to development in MPZP (the local spatial development plan) according to the dominant or exclusive commercial function.

The property includes :

I– the ownership title of a developed property filed in Land Register as plot 78/12 land area 3177 sqm of regular rectangular shape.

The plot with a building of reinforced concrete construction, one storey with entresol at the front, slab-on-grade building, detached, floor area 1,605,20 sqm, developed area 1,554,03 sqm with a construction started in 2010 and finished in 2011.

Building with a two-nave structure. Reinforced concrete foundations and ceilings, two-layer brick walls 24+12 cm of autoclaved aerated concrete in gel mortar.

The height of the premises 11 m.

The premises adopted for the disabled.

Currently the premises serve as a family game and leisure centre.

The premises include the following systems:

water

sanitary sewerage

Electricity/connection power 86.6 kW

Telecommunications – Heating

own gas boiler room

Gravity and mechanical ventilation

Lightning protection system

Internal Hydrant system

IT and bell system – Emergency lightning

Gazex System

Alarm system

II – The ownership law of underdevelopment plots of land described as plots number 78/10 of land area 3,382 m² intended for a commercial property and 78/7 of land area 686 as road plot , ‘driveway’.

III– 3/10 share of underdeveloped plots of land filed in Land and Property Register as plots 77/12 and 78/1 of total area 1,621 m² which are in perpetual usufruct.

Plots intended for driveways – 8 m wide.

The key advantages of the said property include:

A very good repair of the premises

TWO driveways

Solid structure

Due to a very attractive location and the nature of the development, the property may serve as a production facility, production warehouse facility, warehouse, commercial and logistic facility.

Technical parameters:

plot 78/12 land area 3,177 sqm.

plot 78/10 land area 3382

plot 78/7 land area 686 sqm.

share in plots 77/12and 78/1 land area 1,621 sqm.

floor area 1,605,20 sqm.

Construction year 2011

Utilities

water, electricity, sewage.

Offer price PLN 3, 946,000

The content of the above advert does not constitute a commercial offer in the meaning of the Civil Code.

(2668)


Kontakt do Doradcy Rynku Nieruchomości

agent

Anna Stępniak

ATRIUM NIERUCHOMOŚCI
ul. ZDZIARSKIEGO 19
09-407 Płock
tel.: 24 262-20-29
tel.: 24 262-20-51
kom.: 509-921-136

Dodatkowe Informacje

WIDEO

ZADAJ PYTANIE ODNOŚNIE TEJ OFERTY

Imię/Nazwisko: *
Email: *
Telefon: *
Treść wiadomości: *

Przepisz kod: * captcha